Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Nábytek Hrdý s.r.o., IČ: 28359160, se sídlem Pražská 1579, 676 02 Moravské Budějovice, zapsáné v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně vložka C a oddíl 63613 dne 3.9.2009 a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.nabytek-hrdy.cz

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, tedy kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Prodávající

Prodávajícím je Nábytek Hrdý s.r.o., IČ: 28359160, se sídlem Pražská 1579, 676 02 Moravské Budějovice, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně vložka C oddíl 63613 dne 3.9.2009. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Kupující

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem podnikatele.

Kupní smlouva

Veškerá internetová prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu společnosti Nábytek Hrdý s.r.o. je informativního charakteru.

Webové stránky obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze pro doručení na území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace :

 1. objednávané zboží 

 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně ceny dopravy

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky automaticky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty - emailu kupujícího uvedenou v objednávce ( dále jen „elektronická adresa kupujícího“ )

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, fotografie, jiných podkladů apod. ). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky neboli zboží, které je poskytováno zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Doprava

Doprava námi nabízených výrobků není zakalkulována v ceně výrobku, protože naší snahou je nabídnout kvalitní zboží za rozumnou cenu bez zbytečného navýšení ceny produktu. Cenu dopravy můžete zjistit v sekci "Platba a doprava". V košíku si pak můžete vybrat mezi různými dopravci.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zároveň si s společnost Nábytek Hrdý s.r.o. vyhrazuje právo zvolit cenu dopravy dle skutečné hmotnosti zboží a to v případě, že zákazníkem zvolená cena dopravy a její hmotnostní rozmezí nebude odpovídat skutečné hmotnosti zboží. Dále si společnost Nábytek Hrdý s.r.o. vyhrazuje právo změnit cenu dopravy a to v případě, pokud díky nadměrným rozměrům zboží není možné poslat zboží zvolenou přepravní službou nebo se doprava prodraží. Zákazník bude o změně ceny dopravy informován.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodejci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Způsoby dopravy:

Máte možnot výběru:

1) Osobní odběr na prodejně v Moravských Budějovicích

2) Zboží Vám dovezeme (doporučujeme pro zboží nad 50 kg)

3) Zboží Vám pošleme dopravní společností DPD a zaplatíte dle hmotnosti zásilky

Doporučujeme DPD k přepravě zásilek!

Upozornění: U společnosti DPD platí:  maximální délka zásilky (nejdelší strana) 175 cm (100 cm pro zboží do 20 kg) a obvodová délka (2x šířka + 2x výška + délka) maximálně 300 cm (250 cm pro zboží do 20 kg).

4) Zboží nad 50 kg

Cenu dopravy Vám vypočteme na základě vzdálenosti a hmotnosti zásilky. O ceně budete neprodleně informováni. Jako orientační cenu stanovujeme 600 Kč.

 5) Necháme Vám poslat zboží společností Česká pošta a zaplatíte dle hmotnosti zásilky

 

 

Způsoby plateb za vybrané zboží:

 v hotovosti - při osobním odběru v kamenné prodejně,

 v hotovosti - při dodávce do místa určení

 v hotovosti - dobírkou (Česká pošta, přepravní společnost).

Platba na účet předem:

Při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme zálohovou fakturu, kterou Vám zašleme emailem. Zálohová faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu. Po uhrazení platby na náš účet Vám bude odesláno zboží a při dodání zboží předána faktura. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovat do 24 hodin od vytvoření objednávky mailem na adrese eshop@nabytek-hrdy.cz. Tento čas necháváme zákazníkům na rozmyšlenou.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující nemůže, podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na emailovou adresu prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou (poštou, dopravní společností).

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši a to v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží, které budete odesílat, by mělo být pokud možno v původním obalu, nesmí jevit známky užívání, musí být nepoškozené, kompletní a pokud možno s originálním dokladem o koupi. Zboží poslané na dobírku nebude převzato.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku )

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Odstíny dřeva a potahových látek a doplňků se mohou lišit od skutečnosti vlivem nastavení monitoru, stáří obrazovky, světelné intenzity atd.
Nábytek Hrdý s.r.o si vyhrazuje právo na rozdíly u odstínů potahů, dřeva a doplňků v závislosti na změnách od výrobců, které nejsme schopni ovlivnit. 
Fotografie výrobků jsou pouze ilustrační, dekorace nejsou součástí výrobků, zboží.

Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. 

Ochrana dat

Nábytek Hrdý s.r.o. (IČ:28359160) se sídlem Pražská 1579, 676 02 Moravské Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, jako provozovatel internetového obchodu s nábytkem www.nabytek-hrdy.cz se tímto zavazuje a prohlašuje, že Vámi svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerčním účelům v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být
informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s
jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation) (dále jen: „GDPR”)

 I. Základní ustanovení

1. Tyto informace jsou poskytované na základě povinnosti dle čl. 13 GDPR

2. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 GDPR je Nábytek Hrdý s.r.o. IČ 28359160 (dále jen: „správce“).

3. Kontaktními údaji správce jsou:

 • adresa: Pražská 1579, Moravské Budějovice 676 02
 • e-mailová adresa: nabytek-hrdy@seznam.cz
 • telefonní číslo: 724109269

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Definice

Pro účely GDPR se rozumí:

1. „Správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

2. „Osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

3. „Zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

4. „Zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

5. „Souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

III. Zpracovávané osobní údaje

1. Správce zpracovává nezbytné osobní údaje subjektu údajů z důvodu plnění smluvní povinnosti (např. vyřízení objednávky či rezervace), z důvodu oprávněného zájmu správce a na základě svobodného souhlasu subjektu údajů pro konkrétní účel.

2. Těmito údaji jsou především:

 • a. identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, fakturační adresa, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ
 • b. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa
 • c. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách /např. Skype/, lokační údaje zařízení užívaného objednatelem, atd.
 • d. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: jako např. číslo bankovního účtu.
 • e. osobní údaje: které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování objednatele, záznamy o historii a plnění platebních povinností

3. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 GDPR nemá-li k tomuto výslovný souhlas subjektu údajů dle čl. 22 odst. 2. písm. c) GDPR

IV. Zákonnost zpracování a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce (např. poskytování přímého marketingu) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro daný konkrétní účel např. poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • V takovém případě
   • i. je správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
   • ii. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

2. Účel zpracování osobních údajů:

 • vyřízení objednávky, rezervace či jiné poskytované služby vyplývající ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; pro úspěšné plnění této smluvní povinnosti jsou vyžadovány osobní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail či jiné kontaktní údaje, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné uzavření a plnění smlouvy ze strany správce.
 • občasné zasílání obchodních sdělení, newsletterů a další marketingové aktivity.

V. Uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, pro účely plnění zákonných povinností a uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dochází k výmazu osobních údajů
3. K výmazu osobních údajů dochází také na základě požadavku subjektu údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz („právo být zapomenut“), nejsou-li již nadále potřebné k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem

VI. Příjemci osobních údajů (zpracovatelé, subdodavatelé a jiné dotčené osoby)

1. Příjemci osobních údajů dle čl. 4 GDPR jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží či služeb na základě smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem
 • poskytovatelé a administrátoři webových stránek a ostatních služeb v souvislosti s provozováním e-shopu či rezervačního systému
 • poskytovatelé zajišťující marketingové, statistické či jiné služby související s provozováním e-shopu či rezervačního systému

VII. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má dle GDPR tato práva

 • právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů dle čl. 12, 13 a 14 GDPR
 • právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování dle čl. 19 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR
 • právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 odst. 3.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů

Výmaz osobních údajů lze provést na adrese www.nabytek-hrdy.cz/?run=2500

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Subjekt údajů má právo seznámit se s těmito podmínkami ochrany osobních údajů na základě GDPR vždy před potvrzením služby, u které je k plnění smluvní povinnosti nezbytné zpracování osobních údajů.
2. Je-li sběr osobních údajů realizován za jiným učelem než k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů nebo 

 Informační oznámení k EET:

Podle zákona o evidenci třžeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto podmínky nabývají platnosti 1.12.2021